سیستم عروقی بدن از سه نوع رگ خونی تشکیل شده است. شریان ها خون غنی از اکسیژن را از قلب بیرون برده و تمامی بخش های بدن را تغذیه می کنند. ورید ها خون را به قلب بازگردانده تا دوباره اکسیژن دریافت کند. تنها مورد استثنا در این عروق شریان ریوی است که خون کم اکسیژن را از قلب به ریه ها برده تا اکسیژن و دی اکسید کربن تبادل شوند. خون سرشار از اکسیژن از طریق ورید ریوی به قلب بازگردانده می شود. بستر های مویرگی شریان ها را به ورید ها وصل می کنند.

نزدیک به ۱۶۰ هزار کیلومتر عروق خونی در بدن یک انسان بالغ وجود دارد. هر گونه مشکل در این شبکه عروقی گسترده می تواند به ایجاد درد شدید، ناتوانی و مرگ منجر شود.

دکتر رضا مطلوب

جراح عروق و متخصص اندوواسکولار

0
Shopping Basket