آگاهی های لازم قبل از مراجعه به مطب

مدارک لازم جهت اولین ویزیت

۱- شرح بیماری های و جراحی های گذشته

۲- لیست داروهای مصرفی

۳- تمامی آزمایشات

۴- تمامی مدارک تصویر برداری

۵- خلاصه پرونده بستری های قبلی در صورت وجود

Shopping Basket